Удар под кръста: Кредитите за бизнеса поскъпнаха

Бизнесът първи и много ясно усети повишението на лихвите по кредитите вследствие на увеличената от ЕЦБ основна лихва. Това става ясно от поредния тримесечен обзор на БНБ. Той обхваща месеците юли, август и септември. Сега тенденцията е още по-видима.

В края на третото тримесечие на годината в сектора на нефинансовите предприятия е отчетено съществено повишение на лихвените проценти спрямо август 2022 г. – със съответно 22 базисни точки до 2.71% за кредитите в левове и със 108 базисни точки до 3.20% за кредитите в евро.

„Наблюдаваната динамика най-вероятно отразява започналото повишение на лихвените проценти в еврозоната, което поради режима на паричен съвет в България се пренася сравнително бързо към лихвените проценти на междубанковия паричен пазар и към лихвените проценти по новите кредити в страната“, коментират от БНБ.

По-високите лихви за бизнеса вече дават отражение върху инвестиционната активност на фирмите. През второто тримесечие на 2022 г. разходите на фирмите за инвестиции в реално изражение продължиха да се понижават на годишна база, в резултат на което частният сектор имаше съществен отрицателен принос за отчетения спад на общите за икономиката инвестиции в основен капитал. По вид на активите понижението на инвестициите беше всеобхватно, като най-голям отрицателен принос имаха инвестициите в строителство (извън жилищни сгради) и в машини, оборудване, отчитат от БНБ.