Кофти новина за ловците, изпитът поскъпва драстично!

Таксата за явяване на теоретичен изпит за придобиване на право на лов се увеличава почти двойно и от 35 лв. става 60 лв. Това е записано с промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, публикувани за обществено обсъждане. Те са във връзка с изменения в закона, които предвиждат част от теоретичния изпит да се провежда чрез попълване на електронен тест на предоставен от изпитната комисия таблет.

По направените проучвания от Изпълнителната агенция по горите за последните три години теоретичен изпит полагат средно 4153 кандидат-ловци на година. Промяна се налага и в размера на таксата за полагане на практически изпит за придобиване право на лов, като таксата за практическия изпит да се промени от 25 лв. на 35 лв. Годишно около 3318 кандидат-ловци полагат практически изпит поради факта, че не всички явили се кандидат-ловци са издържали теоретичния.

Също така се изменят таксите за удостоверения за придобито право за подборно ловуване и издаване на дубликати. В момента тарифата е съответно по 1 лв. за удостоверение и по 0,50 лв. за дубликат. С промените се въвежда цена от 5 лв. за удостоверение и толкова за издаване на дубликат. За останалите издавани удостоверения, разрешителни, позволителни и др. писмени документи се запазва размерът на събираните досега такси за съответните услуги, тъй като към настоящия момент покриват извършените разходи за тяхното предоставяне.

Промените предвиждат още увеличение на таксата за придобиване на отстреляните животни от ловците. То е мотивирано от размера на изкупните цени на месо от елен и елен лопатар, която е около 40 лв./кг, и натрупаната през периода 2001 – 2023 г. инфлация – приблизително около 159%. В момента таксите за придобиване право на собственост върху паднали дивечови рога са по 1,50 лв./кг за паднали рога от благороден елен и по 1,00 лв./кг за елен лопатар.

Средногодишно на територията на страната се събират 5333 кг общо, от които 4700 кг от благороден елен и 633 кг от елен лопатар. В тази връзка се предлага таксата за паднали рога от благороден елен да стане 5 лв./кг, а за елен лопатар 4 лв./кг.