Здравната вноска за безработните стана 31,20 лв. месечно от 1 август

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти – неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум 31,20 лева месечно от 1 август, отбелязват от Националната агенция за приходите (НАП).

Като припомнят, че от 1 август тази година се увеличава минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 780 лв., от приходната агенция посочват, че съгласно Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 процента върху месечен осигурителен доход – не по-малко от 390 лв. и не повече от 3400 лв. месечно, обясняват от НАП.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП и дават пример, че здравноосигурителната вноска за август трябва да се внесе най-късно до 25 септември т.г. Всички, за които възниква задължение сами да плащат здравноосигурителните си вноски, подадат в НАП и декларация Образец 7. Декларацията се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, отбелязват от НАП. Те обясняват, че периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период, отбелязват от НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.

Справка за здравния статус може да се направи и на телефон 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, отбелязват от НАП.